Home

Wat doet YourAssets?

YourAssets ondersteunt woningcorporaties en eigenaren van maatschappelijk vastgoed met het sturen op vastgoedkwaliteit bij onderhoud en verbetering.

Kwaliteitsnormen, referentiebeelden en wettelijke eisen zijn online beschikbaar en te gebruiken voor kwaliteitsbeleid en inspecties.

Wat is onze drive?
Wij willen woningcorporaties en eigenaren van maatschappelijk vastgoed helpen bij het vervullen van een voortrekkersrol in het verbeteren en onderhouden van hun vastgoed. Sleutelwoorden voor ons zijn daarbij innovatie en communicatie.

Dit zijn organisaties en bedrijven waarmee wij samenwerken!

Waarin ondersteunt YourAssets ?

Voor een eenduidig kwaliteitsbeleid bij mutatie- en reparatie wordt voor het binnenwerk van de woning één kwaliteitsniveau vastgesteld. Deze basiskwaliteit dient als leidraad voor het bepalen van maatregelen en kosten. De eisen en maatregelen worden per ruimte vastgelegd in de Webtool MoetenWillen. De informatie is online via mobiele toepassingen beschikbaar voor medewerkers van de corporatie en de aannemers. Zij kunnen online commentaar leveren voor de afstemming van de basiskwaliteit op de praktijk.

Om de impact van het kwaliteitsbeleid op de onderhoudskosten te beoordelen wordt het effect van de kwaliteitseisen voor de vastgoedportefeuille onderzocht. De analyse wordt uitgevoerd voor een representatieve groep woningen met behulp van de methode MoetenWillen. De resultaten worden gebruikt als input voor het portefeuillebeleid van de corporatie.

Waar hebben we het over als het gaat over onderhoud en verbetering van de woning? Spreken we allemaal dezelfde taal en begrijpen de huurders die ook? MoetenWillen geeft per ruimte in 3D beelden weer welke eisen en maatregelen van toepassing zijn. Onderscheid wordt gemaakt in juridisch verplicht onderhoud (Moeten) en onderhoud en verbetering voor extra kwaliteit boven het juridisch verplichte niveau (Willen). Om te komen tot een gedragen kwaliteitsbeleid worden wijkteams nauw betrokken bij het formuleren van de kwaliteitseisen met MoetenWillen. De resultaten worden doorgesproken met de huurders en de aannemers voor het leveren van feed back.

Wordt de basiskwaliteit daadwerkelijk gerealiseerd? Welke maatregelen voor onderhoud en verbetering zijn effectief? Hoe beoordelen de huurders de gerealiseerde kwaliteit en de uitvoering van de maatregelen? Welke verbeterpunten zien de aannemers? Wat zijn de actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie? Door het vormen van een kwaliteitsteam worden de resultaten van het kwaliteitsbeleid continu op de agenda geplaatst. Het kwaliteitsteam wordt jaarlijks ondersteund in de beoordeling en actualisatie van het kwaliteitsbeleid. De resultaten worden met actuele wet- en regelgeving verwerkt in de webtool MoetenWillen.

Met welke voorzieningen en kosten moeten we rekening houden bij verbeteringsplannen om te voldoen aan het Bouwbesluit? Welke eisen nemen we op voor functionele en technische verbetering en verduurzaming? Het Standaard Programma van Eisen biedt de mogelijkheid om deze wettelijke eisen (Moeten) samen met de eisen voor verbetering (Willen) vast te leggen in kwaliteitsniveaus. Met het sPvE kan per complex snel en in een vroeg stadium worden beoordeeld welke kwaliteitsniveaus kunnen worden gerealiseerd. De resultaten worden vertaald in een advies voor het portefeuillebeleid.

Hoe vertalen we de eisen van het kwaliteitsbeleid in maatregelen en kosten voor planmatig onderhoud in de meerjaren onderhoudsbegroting? Hoe nemen we dit op voor het binnenwerk van de woning, de algemene ruimten en installaties? YourAssets biedt ondersteuning bij de inrichting en actualisatie van systemen voor meerjarenplanning en begroting gebaseerd op NEN 2767 conditiemeting en prestatie-eisen met KPI’s.

Wat is de efficiëntie van het beheerproces in uw organisatie? Wordt binnen de organisatie en met ketenpartners effectief samengewerkt? De ManagementLetter Technisch Beheer brengt de efficiëntie en effectiviteit in beeld door middel van interviews, procesbeschrijvingen en benchmarks. Het beheerproces wordt beoordeeld op de aspecten beleid, systemen, structuur, human resources, financiering en relaties. Het resultaat wordt samengevat en vertaald in verbeterpunten.

Moeten en Willen

YourAssets is samen met Haag Wonen initiatiefnemer van het Kennisplatform Moeten en Willen . Het platform heeft als doel kennis en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van de methode Moeten en Willen en er zijn regelmatig presentaties over de ontwikkelingen bij Woningcorporaties .

Nieuws

Stuur ons een bericht